Curso 2010-2011

Título
Máster en Planificación e estratexias territoriais na Sociedade da Información: oportunidades de desenvolvemento nun mundo globalizado

Data
01/04/11 - 30/12/11

Créditos
60

Prezo
500€

Directores
Rubén Camilo Lois González

Requisitos
Titulados universitarios de segundo ciclo relacionados coas ciencias sociales e afins (xeógrafos, economistas, historiadores, sociólogos, etc)

Obxectivos
Proporcionar a profesionais en xeografía e ciencias afins unha actualización e perfeccionamiento na análise das estructuras territoriais, empregando como herramienta de traballo as novas tecnoloxías aplicadas ao coñecemento. Como obxectivo secundario, o máster persegue unha aposta ao día dos coñecementos xeográficos aplicados ao estudio do mundo actual e as súas dinámicas.

Materias
1. INICIACIÓN Á PLANIFICACIÓN TERRITORIAL. Créditos: 5
2. MARKETING TERRITORIAL NA SOCIEDADE DA INFORMACION. Créditos: 5
3. NOVOS PROCESOS DE PLANIFICACION URBANA. Créditos: 5
4. DESENVOLVEMENTO E NOVAS TECNOLOXÍAS EN ESPAZOS RURAIS. Créditos: 5
5. PLANIFICACION E XESTIÓN DE ESPAZOS NATURAIS NO MUNDO GLOBALIZADO. Créditos: 5
6. TRANSPORTES E MOBILIDADE NA SOCIEDADE DA INFORMACIÓN. Créditos: 5
7. O PATRIMONIO HISTORICO NA XESTION DO TERRITORIO. Créditos: 5
8. ESTRUCTURAS DE MERCADO NUN CONTEXTO GLOBALIZADO. O DESENVOLVEMENTO TERRITORIAL E OS GRANDES RETOS DO CRECEMENTO ECONOMICO. Créditos: 5
9. PERMANENCIA E VIVENCIA DA CIDADE NA SOCIEDADE DA INFORMACION. Créditos: 5
10. INMIGRACION E MERCADO DE TRABALLO NUNHA SOCIEDADE GLOBAL. Créditos: 5
11. NOVAS ESTRATEXIAS DE DESENVOLVEMENTO NA SOCIEDADE DA INFORMACION. Créditos: 5
12. O POTENCIAL DO TURISMO NO DESENVOLVEMENTO TERRITORIAL. Créditos: 5
13. FACTORES DE RISCO E NOVAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO NUNHA ECONOMIA GLOBAL. Créditos: 5
14. NOVAS RELACÍONS INTERNACIONAIS NA SOCIEDADE DA INFORMACION. Créditos: 5
15. O PODER DA INFORMACION OCULTA EN INTERNET. PROCURA DE RECURSOS E RECUPERACION DE INFORMACION ESPECIALIZADA NA SOCIEDADE DA INFORMACION. Créditos: 5
16. COMUNIDADES VIRTUALES E TERRITORIO. Créditos: 5
17. GLOBALIZACIÓN, EXCLUSIÓN SOCIAL E POBREZA. Créditos: 5
18. POLÍTICAS DE DIFUSIÓN DA SOCIEDADE DA INFORMACIÓN. LOGROS E FRACASOS. Créditos: 5
19. PAISAXE: PARTICIPACION E DESENVOLVEMENTO. Créditos: 5
20. TURISMO, CULTURA E SUSTENTABILIDADE EN PAISES EN DESENVOLVEMENTO. Créditos: 5
21. NOVAS PERSPECTIVAS NA PLANIFICACION TERRITORIAL A TRAVES DAS INFRAESTRUCTURAS DE DATOS ESPACIAIS. Créditos: 5
22. AS TIG COMO FERRAMENTAS DE ANALISE Y DESENVOLVEMENTO TERRITORIAL NA SOCIEDADE DA INFORMACION. Créditos: 5
23. XEOMARKETING. Créditos: 5
24. TECNICAS E METODOS DE INVESTIGACION EN CIENCIAS SOCIAIS E HUMANIDADES. Créditos: 5
25. TESE DE MÁSTER. PLANIFICACIÓN E ESTRATEXIAS TERRITORIAIS NA SOCIEDADE DA INFORMACIÓN: OPORTUNIDADES DE DESENVOLVEMENTO NUN MUNDO GLOBALIZADO. Créditos: 15

 

Pode consultar máis información AQUÍ

 
 
 
(Volver a Formación)